Covid-19 Business Update

In response to the ongoing Covid-19 situation our business remains open and we have remote working operations in place. To mitigate disruption we ask for correspondence by email instead of hard copy mail. We continue to have appointments by telephone instead of in person. If you are delivering documents to our office please our post box instead of entering reception.

We continue to welcome usual legal enquiries by telephone and email

Melissa McCloy

Melissa McCloy

Փաստաբան, բաժնետեր։ Թույլատրվել է փաստաբանի գործունեություն իրակացնել 1977 թվականին։ Նա կենտրոնանում է գրասենյակի կառավարման, գնումների և գրասենյակային աշխատանքների վրա։ Ղեկավարում է իրավական հետազոտությունները։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: Law@mccloylegal.com