Covid-19 Business Update

In response to the ongoing Covid-19 situation our business remains open and we have remote working operations in place. To mitigate disruption we ask for correspondence by email instead of hard copy mail. We continue to have appointments by telephone instead of in person. If you are delivering documents to our office please our post box instead of entering reception.

We continue to welcome usual legal enquiries by telephone and email

Jeremy Harris

Jeremy Harris

Փաստաբան։ Թույլատրվել է փաստաբանի գործունեություն իրակացնել 1986 թվականին։ Աշխատում է Brian Harris & Co.ի հետ։ Վեճերի և գրասենյակի աշխատողների կողմից կատարված հանցագործությունների մասնագետ։ Աշխատանքային և ընդհանուր առևտրական։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: Law@mccloylegal.com