Covid-19 Business Update

In response to the ongoing Covid-19 situation our business remains open and we have remote working operations in place. To mitigate disruption we ask for correspondence by email instead of hard copy mail. We continue to have appointments by telephone instead of in person. If you are delivering documents to our office please our post box instead of entering reception.

We continue to welcome usual legal enquiries by telephone and email

Nicholas Gudge

Nicholas Gudge

Իրավաբանական արտոնյա գործադիր, ավարտել է ուսումը 1979 թվականին։ Բնակելի գույքի փոխանցման փաստաթղթերի ձևակերպման և դրա հետ կապված աշխատանքների մասնագետ։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: nick@mccloylegal.com